Заява Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, ради Громадського руху «Вільний простір»
Заява Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, ради Громадського руху «Вільний простір» PDF Друк
Вівторок, 09 серпня 2011 15:27


Дипломатичні місії іноземних держав, Парламентська Асамблея Ради Європи, Адміністрація Президента України

Шановні панове!
Україна приєдналась до Ради Європи 9 листопада 1995 року. При вступі вона зобов’язалась дотримуватись своїх загальних обов’язків згідно зі Статутом Ради Європи, а саме плюралістичної демократії, верховенства права та захисту прав людини і основних свобод усіх осіб під її юрисдикцією.

Особливо ми наголошуємо на анонсованому зобов’язанні захисту прав і основних свобод громадян.

На жаль, свої зобов’язання держава Україна не виконує.

Ми неодноразово звертались до Ради Європи за допомогою при здійсненні силовими структурами України репресій щодо учасників акцій спротиву, особливо по завершенні Податкового майдану, системних порушеннях законодавства та Конституції України і, як правило, таку підтримку отримували на найвищому рівні.

На жаль, з того часу ситуація суттєво погіршилась. Ми знову змушені просити Вашої підтримки, оскільки розвиток подій набуває загрозливого системного характеру.

Проілюструвати цю системність хочемо на прикладі лише одного регіону – Луганської області. Оскільки представники наявних державних інституцій в Україні незмінно володіли виключними правами на здійснення владних повноважень у цій та сусідніх областях, розвиток подій на Луганщині є прелюдією до української реальності найближчого майбутнього.

Що характерно для ситуації в цій області зараз?

1.Абсолютна бездіяльність силових правоохоронних структур, покликаних захищати права громадян України, їх самоусунення у випадках виникнення серйозних конфліктів між громадянами та злочинними утвореннями. Яскравою ілюстрацією сказаного є доля Геннадія Фіміна – підприємця з міста Свердловськ, що звернув увагу владних структур на незаконний видобуток вугілля у місті. Наслідок для нього – побиття,  підпал автомобіля, розбійний напад на будинок. Реакція міліції до останнього моменту – відсутність складу злочину.

2.Нездатність суду приймати рішення у правовому полі. Максимально, що може суд – повернути справу на додаткове розслідування, будуючи у такий спосіб компроміс між совістю та високими приватними інтересами. Наочний приклад – доля правозахисника з міста Сєверодонецьк Рими Білоцерківської, що мала сміливість організувати спротив незаконному вилученню прибудинкової території під приватне будівництво.  Наслідок її правозахисної діяльності – обвинувачення на припущеннях та доказах, отриманих незаконним шляхом, та статус невиїзної.  Щоб позбавити правозахисника здатності боротись, руйнується бізнес, зокрема практикуються незаконні відключення електроенергії та газу при існуючих договірних відносинах. Електроенергію відключили  на базі рішень судів, які приймались  заднім числом. А газ взагалі відключили, не розриваючи угоди.

3.Нищення бізнесу на базі анонімної заяви (практика так званих фактичних перевірок) з абсолютною відсутністю відповідальності ініціаторів та причетних посадовців правоохоронних органів до цього беззаконня. Найкращий приклад – справа підприємця Ігора Запрудського, активного учасника Податкового майдану, одного з профспілкових активістів Луганська, чий бізнес на досить довгий період часу у такий спосіб було зруйновано та позбавлено можливості вести активну громадську діяльність. Людину, що пережила клінічну смерть, інваліда ІІ групи було фактично позбавлено засобів до існування.

4.Побиття профспілкових лідерів, погрози та їх здійснення щодо членів їх сімей стали звичайною практикою.  За словами голови незалежної шахтарської профспілки міста Свердловськ Костянтина Ільченка, їх доля сьогодні все більше нагадує поле військових дій.

Такі факти є  лише ілюстрацією системних та  тотальних порушень щодо жителів даного регіону.

Чи такого майбутнього заслуговує одна з європейських держав?

Ми просимо Вашого втручання та постійного моніторингу ситуації з дотримання прав людини в Україні. Зазначимо, що наслідком такого розвитку подій може стати хаос та соціальний вибух. Для нас також важливо, щоб ПАРЕ звернула особливу увагу на подальшу долю усіх осіб, названих у цьому листі.

 
Додаткова інформація:

http://politiko.ua/blogpost66401

http://svetiteni.com.ua/1008-gor-zaprudskiy.-zayava-pro-zlochin.html

З повагою,

Голова КР Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України Ліда Кривенко

Координатор Громадського руху «Вільний простір» Олександр Супрунюк

 

 

Declaration of the Coordination Council of the Assembly of

Small and Medium Business Non-Governmental Organizations of Ukraine,

Council of the Civic Movement “Free Space”


 

Attn.:

Diplomatic missions of foreign states

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Administration of the President of Ukraine

 

Dear Sirs,

Ukraine joined the Council of Europe on November 9, 1995. As a condition of its accession, Ukraine undertook to adhere to its general obligations according to the Statute of the Council of Europe, namely pluralist democracy, supremacy of law, and protection of human rights and fundamental freedoms of all people under its jurisdiction.

Especially we would like to emphasize the announced obligation to protect rights and fundamental freedoms of citizens.

Unfortunately, Ukraine fails to fulfil its obligations.

We have repeatedly turned to the Council of Europe asking for support against repressions towards participants of opposition activities carried out by the law enforcement authorities of Ukraine, especially after the end of the protests against the Tax Code, systematic violations of the legislation and the Constitution of Ukraine, and, as a rule, obtained such support at the highest level.

Unfortunately, the situation has extremely aggravated since that time. We are forced to ask for your support again, since the progression of events assumes a threatening systematic character.

We would like to illustrate this systematic character by the example of only one region – Luhansk region. Since the representatives of existing state institutions in Ukraine unalterably possessed exclusive rights for exercising authoritative powers in this region and neighbouring regions, the progression of events in Luhansk region is a prelude to the Ukrainian reality in the near future.

What are the distinctive features of the current situation in this region?

   1. Absolute inactivity of law enforcement structures designed to protect the rights of the Ukrainian citizens, their self-estrangement in case of serious conflicts between the citizens and criminal formations. A striking example of the above-said is the fate of Hennadiy Fimin, an entrepreneur from Sverdlovsk, who drew attention of the government agencies to the unlawful coal mining in the city. As a result – assault, arson of the car and house robbery. Hitherto the police refer to the absence of corpus delicti.

2.      Inability of the court to take decisions in the legal framework. The maximum that the court can do is to send back the case for additional investigation, thereby reaching a compromise between the conscience and higher private interests. A vivid example is the case of a human rights activist from Severodonetsk city Ryma Bilotserkivska, who had courage to organize a resistance movement against the unlawful expropriation of the cartilage for the private construction.  As a result – accusation based on assumptions and illegally obtained evidence and prohibition to travel abroad.  In order to deprive a human rights activist of the ability to struggle, the business is destroyed, in particular illegal power and gas cut-offs are practiced despite the existing contractual relations. The power was cut off on the basis of retrospective court decisions. And gas was simply cut off without cancellation of the agreement.

3.      Elimination of business on the basis of anonymous statements (practice of so-called physical inspections) in conditions of absolute absence of any responsibility on the part of the initiators and involved officials of law enforcement agencies with respect to this lawlessness. The best example here is the case of an entrepreneur Ihor Zaprydskyy, an active participant of the protests against the Tax Code, one of the trade union activists of Luhansk city, whose business was thereby destroyed for a rather long period of time and who was deprived of any possibility to carry out active public work. A man, who survived clinical death, disabled person of the group II, was actually deprived of any means of subsistence.

4.      Assaults on trade union leaders, threats and realization of these threats against their family members became a usual practice.  According to Kostyantyn Ilchenko, the head of the independent miner's trade union of Sverdlovsk city, their fate ever more reminds of a battle field. 

The above-cited facts are only illustrations of systematic and total violations against the inhabitants of this region.

Does one of the European states deserve such future?

We kindly ask for your intervention and constant monitoring of the situation with the observance of human rights in Ukraine. Also we would like to note that this course of events can lead to chaos and social explosion. It is also of outmost importance for us that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe pays attention to the further fate of all hereinabove mentioned people.

 
Additional information:

http://politiko.ua/blogpost66401

http://svetiteni.com.ua/1008-gor-zaprudskiy.-zayava-pro-zlochin.html

 
Sincerely,

Lida Kryvenko, Head of the Coordination Council of the Assembly of Small and Medium Business Non-Governmental Organizations of Ukraine

Oleksandr Suprunyuk, Coordinator of the Civic Movement “Free Space”